Slovencine Uvítacia Stránka

Vitajte na internetovej stránke nového on-line plastinacného indexu. Táto webová stránka je súhrnným zoznamom, ktorý bude obsahovat' všetko, co bolo doteraz publikované o plastinácii, od prvých prác až po najnovšie clánky. Nadväzuje na dva predchádzajúce zoznamy publikované v rokoch 1996 a 2000.


Pred každým odkazom sa nachádzajú tri písmená ktoré charakterizujú kategóriu, do ktorej odkaz patrí:

ART pre recenzované clánky v casopisoch;
COM pre komunikáciu na vedeckom kongrese;
POP pre nerecenzované clánky;
MIS pre iné typy prác zahrnujúce knihy alebo vedecké tézy.


Stránka bude aktualizovaná mesacne. Jej výhodou bude aj ponuka starších clánkov, ktoré tu bude možné nájst' a vytlacit'. Formát webovej stránky tiež ponúka možnost' prepojenia na d'alšiu internetovú stránku, kde sa môže nachádzat' súhrn, alebo abstrakt hl'adaného clánku. Tieto prepojenia budú vytvorené, ked' sa stanú dostupnými na internete.


Na tejto stránke nájdete nasledujúce sekcie:

Index podl'a predmetu

Index podl'a autora

Index podl'a casopisu

Chronologický index

Citaèný index (Na tejto stránke budú zverejnené všetky èlánky, ktoré boli citované v zoyname použitej literatúry.)

Stránka noviniek, kde môžete jednoducho nájst' nové prírastky na tejto stránke.

Asistencná stránka, kde nájdete moje požiadavky na pomoc v prípade chýbajúcich referencií.

Priame prepojenie na slovenské odkazy.


Dúfame, že plastinátori sa tejto webovej stránke potešia a budú ju považovat' za užitocnú pre prácu v oblasti plastinácie. Stránka je tiež zameraná podporne pre profesionálov, ktorí využívajú plastinacnú techniku ako pracovný nástroj. Prosím Vás, zašlite mi komentáre, opravy, alebo návrhy, ktoré by mohli byt' užitocné pre fungovanie tejto stránky na adresu: Gilles.Grondin@uqtr.ca.

Táto webová stránka patrí Vám a môže zostat' funkcnou a užitocnou pre všetkých iba prostredníctvom vzájomnej spolupráce tých, ktorí ju využívajú.

Záverom, mi dovol'te vyjadrit' pod'akovanie Dr. Márii Miklošovej, ktorá recenzovala slovenskú verziu stránky a podakovat Dr. Régis Olry za pomoc s prípravou dvoch tlacených verzií "Current Plastination Index".

S pozdravom,
Gilles Grondin